1
2
previous arrow
next arrow

kontakt

Dane kontaktowe

Twój Kurier Powiatu
redakcja@twoj-kurier.pl
+48 695-060-683

Formularz kontaktowy

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy, w szczególności naszych partnerów biznesowych, kontrahentów, pracowników i współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników serwisu www.fundacja-largo.pl (dalej jako „Serwis”), w tym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu oraz usług Administratora, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Przetwarzając dane, zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), poinformujemy o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest EGO Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Heweliusza 11/811, kod pocztowy 80-890 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000802227, NIP:9542807560,

Dane kontaktowe Administratora:

 1. a) redakcja@twoj-kurier.pl
 2. b) tel. 48 695-060-683

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@twoj-kurier.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekazują, korzystając z naszych usług lub dane osobowe, które mogą być przez nas gromadzone w związku z korzystaniem z naszego Serwisu. Dane obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane teleadresowe, a gdy jest to potrzebne również inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.

 

Na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 5. e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów;
 6. f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

 

Podstawy przetwarzania

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 1. a) w celu zawarcia i wykonania umowy, udokumentowania transakcji i weryfikacji wiarygodności kontrahenta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b¬ RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 4. d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. e) w celu tworzenia zestawień na potrzeby wewnętrzne Administratora, przechowywania danych na potrzeby przyszłych postępowań i archiwizacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. g) w celu udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania i oferty – zgłoszone przez formularz kontaktowy lub na adres e-mail (prowadzenia korespondencji mailowej) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 8. h) w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody – w przypadku jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 9. i) w celu korzystania z Serwisu i zapewnienia jego prawidłowego działania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. j) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. a) upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;
 2. b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

– w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;

– w celu realizacji naszych usług, w szczególności naszym podwykonawcom;

– w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych, oraz organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.

 

Uprawnienia

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie, Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. b) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. c) prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. d) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. e) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 6. f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 7. g) prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki lub bezpośrednio na adres Inspektora Ochrony Danych.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

 

Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe. Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na udzielenie odpowiedzi na pytanie przesłane drogą elektroniczną lub zadane telefonicznie jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.

 

Pliki cookies

Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przez używanie stron Serwisu użytkownik strony wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób, Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są

w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu, a tym samym dające możliwość poprawiania działania stron Serwisu, wg potrzeb użytkowników;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacjo interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony Serwisu.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:

 1. a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 2. b) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3. c) Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 4. d) Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 5. e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 6. f) Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

.