1
2
previous arrow
next arrow

Konkurs

Regulamin konkursu NIEZWYKŁY ŚWIAT ROŚLIN W POWIECIE KŁOBUCKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą „ NIEZWYKŁY ŚWIAT ROŚLIN W POWIECIE KŁOBUCKIM” i nazywany jest również: „Konkursem”.

Organizatorem Konkursu jest wydawca miesięcznika Twój Kurier Powiatu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 28.05.2024r. od godziny 8:00, do dnia 10.06.2024r. do godziny 24:00.

ALBUM W  PDF  wykonanych prac należy wysłać na maila redakcja@twoj-kurier.pl wraz z opisem klasy/osób, które ją wykonały.

Przedmiotem konkursu jest Album z złożony z  fotografia+ krótki opis roślinności łąkowej i leśnej minimum 30 roślin z powiatu kłobuckiego

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

III. NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest : Przyjazd dmuchanego zamku do szkoły zwycięzców.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace

Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 28.05.2024r. od godziny 8:00, do dnia 10.06.2024r. do godziny 24:00.prześle na naszego e-maila: redakcja@twoj-kurier.pl – najciekawszy   album roślin z powiatu kłobuckiego Liczyć się będzie kreatywność i innowacyjne podejście. Ważne jest to, iż każda klasa może wysłać tylko jeden album.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z portalem wieprzowina.com w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

Fundatorem nagrody jest wydawca gazety Twój Kurier Powiatu.

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.twoj-kurier.pl