1
2
previous arrow
next arrow
Tomasz Osiński

Za panem pierwsza kadencja urzędowania na stanowisku Wójta. Proszę opowiedzieć o tym doświadczeniu.

T.O. Moje doświadczenie w roli samorządowca sięga roku 2006, kiedy zostałem wybrany na sołtysa. Następne pełniłem funkcję Radnego Rady Gminy Wręczyca Wielka, w 2018 roku zostałem wybrany na Wójta Gminy. Nie byłą to łatwa kadencja, bo pojawił się covid, później wojna w Ukrainie. Sądzę, że pomimo tych wydarzeń gmina funkcjonowała bardzo dobrze i udało Nam się odnieś kilka znaczących sukcesów. 

Jak pan postrzega rozwój gminy w tym czasie?

T.O. Niewątpliwie uległ zmianie wizerunek gminy. Rozbudowana została infrastruktura gminna. Powstały nowe drogi, urządzenia i obiekty. Ale nie tylko to jest ważne. Ja stawiam także na zdrowie, aktywność fizyczną mieszkańców, dostępność do kultury i rozwój turystyki. 

Panie Wójcie zbliża się koniec kadencji, która rozpoczęła się w 2018 roku. W jakich obszarach najskuteczniej udało się poprawić warunki życia mieszkańców gminy Wręczyca Wielka? Co udało się zrealizować w tutejszej gminie przez ostatnie 5 lat? Jak zmieniła się gmina przez ostatnich pięć lat?

T.O. Tych inwestycji było dużo. Pierwszą tak dużą była budowa boiska przy szkole w Truskolasach. W ostatnim okresie udało się realizować zadanie budowy kanalizacji w Czarnej Wsi oraz Hutce. Ogromnym sukcesem okazało się wprowadzenie darmowej komunikacji autobusowej umożliwiającej dotarcie do szkół, pracy oraz ośrodków zdrowia. W tym roku rozpoczęła się rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kalei wraz z  przebudową istniejącej szkoły o przedszkole czterodziałowe z oddziałem żłobkowym, salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, łącznik między istniejącą a rozbudowaną częścią, przebudowa istniejącego zaplecza kuchennego. Zakupiliśmy również samochód do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek na terenie powiatu. Zakup nowego samochodu ma na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz zlikwidowanie barier transportowych na terenie gminy Wręczyca Wielka. Mikrobus będzie służył do przewozu dzieci i młodzieży do placówek, w których prowadzone są zajęcia i rehabilitacja. Przeprowadziliśmy modernizację, oczyszczaliśmy zbiorniki i przywróciliśmy pełne procesy technologiczne na oczyszczalniach ścieków, pozyskaliśmy środki na remonty zabytkowych kościołów w Truskolasach i Kalei. 

Duże zmiany widać też w oświacie, szczególnie w kontekście modernizacji szkolnych placówek. Czy są jeszcze jakieś wyzwania w tym obszarze? Jak pan ocenia rozwój oświaty na terenie gminy? Czy oświata gminna stoi na dobrym poziomie?  

T.O. Na wysoki poziom oświaty w gminie wpływ ma wiele czynników. Gmina może się szczycić obecnością szkół, przedszkoli o wysokim standardzie nauczania. Świadczy o tym ilość przyznawanych stypendiów dla naszych uczniów. Rozbudowa budynków szkolnych, wyposażonych w nowoczesne technologie, sprzyja lepszemu procesowi nauczania i uczenia się, nasze placówki szkolne w ostatnich pięciu latach wzbogaciły się o nowoczesne pomoce edukacyjne, wyremontowane zostały sale lekcyjne, powstały sale językowe, Zielone Pracownie, laboratoria przyszłości oraz pracownie pod chmurką. Nasi uczniowie osiągają najlepsze wyniki w nauce. Wysoki poziom edukacji w gminie jest często rezultatem zaangażowania i kompetencji nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Gmina oferuje różnorodne programy wsparcia dla uczniów o różnych zdolnościach i potrzebach edukacyjnych, zapewniając im równy dostęp do edukacji. Gmina nigdy nie żałowała środków na rozwój oświaty. Kadra Dyrektorów, nauczycieli, pracowników w placówkach oświatowych ale także ogromny wkład i zaangażowanie Rad rodziców sa podstawa tych sukcesów i z tego miejsca serdecznie dziękuję za lata owocnej współpracy. Odpowiadając na ostatnią cześć pytania myślę że najlepsze wyniki naszych uczniów w egzaminie ośmioklasistów na poziomie ponad średnia powiatowa, wojewódzka i ogólnopolska same odpowiadają na to pytanie.

         Jakie pilne potrzeby czekają na realizację? Co jest priorytetem?

T.O. W obszarze gospodarki wodno – kanalizacyjnej to przede wszystkim budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej i rozbudowa w Truskolasach, wymiana ostatnich odcinków wodociągu azbestowego we Wręczycy Wielkiej na co już złożyliśmy wniosek. To pozwoli na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Oczywiście ułatwienie mieszkańcom możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez zniesienie obszarów aglomeracji.

W zakresie infrastruktury sportowej najistotniejsze to na pewno budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach we Wręczycy Wielkie, Kulejach i Węglowicach, przebudowa i wykonanie nowej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Grodzisku. Utrzymanie i rozwój infrastruktury sportowej na już istniejących obiektach klubów sportowych w gminie.

Coraz więcej osób potrzebuje wsparcia i pomocy dlatego istotnym jest kontynuacja działań rozpoczętych w tej kadencji zmierzających do budowy wielozakresowego ośrodka pomocy i wsparcia osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym, który realizując zadania w ramach Centrum Usług Społecznych zapewni pomoc rehabilitacyjną, wytchnieniową czy wsparcie w życiu codziennym.

Po rozbudowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei rozwiążemy problemy lokalowe zapewniając komfortowe warunki nauki dzieciom w przedszkolu, szkole ale także stworzymy miejsca dla dzieci w żłobku. Potrzeby są jednak znacznie większej w tym zakresie priorytetowe stają się budowa żłobków przy przedszkolu we Wręczycy Wielkiej i Węglowicach oraz budowa przedszkola i żłobka przy szkole w Truskolasach.

Mieszkańcy są bardzo aktywni. Na terenie gminy działa wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Są ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, kluby sportowe. Jakie otrzymują wsparcie? 

T.O. Największym beneficjentem są Ochotnicze Straże Pożarne, które chętnie korzystają ze wsparcia. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo w naszej gminie. Zakupione zostały nowe samochody bojowe, nowoczesny sprzęt strażacki, nasi ochotnicy mogą brać udział w szkoleniach. Ze wsparcia korzystają także stowarzyszenia oraz kluby sportowe. Dzięki temu krzewiona jest tradycja oraz kultura sportowa. Dzieciaki z naszej gminy mogą brać udział w półkoloniach oraz wyjazdach pod opieką wykwalifikowanej kadry. 

Koniec kadencji to czas podsumowań, ale praca w samorządzie trwa bez przerwy. Jakie są najważniejsze plany na rozwój gminy na kolejne lata?

 T.O. Chciałbym kontynuować rozpoczęte inicjatywy oraz realizować nowe projekty, które przyczynią się do dalszego rozwoju naszej gminy. Moją misją jest dbanie o dobro Mieszkańców, tworzenie warunków do lepszego życia oraz budowanie społeczności opartej na wzajemnym szacunku i solidarności. Rozwoju infrastruktury: inwestycje drogowe, ścieżki rowerowe, sieć wodno-kanalizacyjna, oraz inne projekty poprawiające jakość życia Mieszkańców. Moim celem jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz promowanie lokalnych produktów, wyznaczenie strefy ekonomicznej. Ważne jest wzmacnianie więzi społecznych, wspieranie inicjatyw mieszkańców, oraz Rad Sołeckich, budowanie partnerskich relacji między mieszkańcami a władzami samorządowymi. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. W ramach darmowej komunikacji: priorytetem przyszłej kadencji staje się realizacja potrzeb w zakresie utworzenia między powiatowego systemu darmowej komunikacji, tak aby udogodnienie darmowych przejazdów do szkół, pracy, ośrodków zdrowia nie dotyczyło tylko Gminy Wręczyca Wielka, ale również dojazdu z naszych miejscowości do powiatu kłobuckiego, lublinieckiego oraz częstochowskiego.

Ważna jest także współpraca z radnymi. Jak ona się układała? Jak ona wygląda w Gminie Wręczyca Wielka?

T.O. Wszystkim nam zależy na poprawie jakości życia w gminie i przyświeca nam ten sam cel, czyli rozwój gminy na każdej płaszczyźnie. Na pierwszym miejscu zawsze ma być mieszkaniec i jego dobro. Zarządzanie gminą to nie jest łatwa praca, można powiedzieć spore wyzwanie. Oczekiwania mieszkańców z roku na rok rosną, więc dobra relacja z radnymi stanowi tu kluczowy element współpracy. Dobra współpracy pomiędzy radnymi, wójtem, sołtysami i mieszkańcami. To nie jest efekt pracy jednej osoby, tylko rezultat współpracy nas wszystkich.

     Proszę w kilku słowach podsumować mijającą  kadencję.

T.O. To kadencja ciężkiej, ale niezwykle owocnej pracy. Kadencja, która zmieniła oblicze naszej gminy. Gmina Wręczyca Wielka nie musi znów być wielka, bo nigdy wielką nie przestała być.