1
2
previous arrow
next arrow
Henryk Mach – Wójt Gminy Przystajń

Szanowni Państwo

     Zakończył się rok 2023, rok kolejnych wyzwań i inwestycji nowych oraz kończących się. Podejmowaliśmy działania podnoszące standard życia mieszkańców, jak i liczne inicjatywy o wymiarze społecznym: kulturalnych, sportowych, inspirujących aktywność lokalnej społeczności, poprawiających dostępność usług publicznych. Wszystkie zaplanowane inwestycje  zostały zrealizowane, chociaż wiele kosztowało więcej, niż przewidywały kosztorysy czy nawet już zawarte umowy. Jednak pomimo tych wszystkich problemów miniony rok był kolejnym z wysokim  poziomem wydatków na inwestycje

               Dziękuję Radzie Gminy Przystajń, gminnym instytucjom kultury oraz wszystkim pracownikom samorządowym za aktywność, kreację i rzetelne wypełnianie swoich samorządowych obowiązków. Dzięki temu Gmina Przystajń osiąga coraz wyższy poziom rozwoju oraz poprawę warunków życiowych.

Dziękuję wszystkim podmiotom gospodarczym, organizacjom społecznym, sołtysom o radom sołeckim oraz mieszkańcom Gminy za współpracę, zaangażowanie w życie  społeczne.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z podsumowaniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2023 roku.

Wójt Gminy Przystajń

          Henryk Mach

Podsumowanie inwestycji w gminie Przystajń

W roku 2024 zrealizowano kolejny etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, zakończono duże zadanie kanalizacyjne w miejscowości Kostrzyna, rozpoczęto budowę sieci wod-kan. na nowopowstałym osiedlu mieszkaniowym oraz kontynuowano plany związane z zaopatrzeniem wody w południowej części Gminy. Poprawiono stan dróg gminnych przy wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz zakończono wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Zrealizowano projekt montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy, dzięki czemu zadbano o ograniczenie niskiej emisji. A przede wszystkim zakończono Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim, z której od września korzystają uczniowie oraz mieszkańcy.

Gmina nie ustawała także w staraniu się o pozyskanie kolejnych środków finansowych
z dostępnych źródeł. W roku 2023 wnioskowano z sukcesem  o dofinansowanie na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

Renowacja Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Przystajni,

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim,

Wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią oświetleniową, a także  z programu Maluch+ na utworzenie Żłobka w Gminie Przystajń oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły Realizacja tych zadań rozpocznie się w roku 2024.

W ramach nowego programowania dla RIT Gmina ma zakontraktowane również inne zadania, które będą przygotowywane i realizowane zgodnie z harmonogramem konkursów:

Budowa centrum przesiadkowego na terenie gminy Przystajń wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siecią przystanków autobusowych

Termomodernizacja budynku Remizo-Świetlicy w Kamińsku

Modernizacja obiektów kultury w Gminie Przystajń (modernizacja GOKSiR)

Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenach zielonych 

Modernizacja PSZOK

Montaż instalacji OZE

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków

Poniżej prezentujemy szczegółową informację dotyczącą zadań realizowanych
w poprzednim roku w naszej Gminie. 

 1. Gospodarka wodno-ściekowa

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna”

Gmina w sierpniu 2023 r zakończyła realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kostrzyna” Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. z Gdyni, wynagrodzenie zgodnie z Umową wynosiło 7.397.427,70 złotych, z czego dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi 95 % czyli 7.027.556,31 zł w ramach pierwszego naboru wniosków. W związku ze stanem nawierzchni jezdni po realizacji zadania uznano konieczność odtworzenia drogi na całej szerokości, co skutkowało zwiększeniem wartości zamówienia. Wystąpiono o zwiększenie środków na ten cel
z Rządowego Programu Polski Ład i uzyskano te środki. Ostatecznie wartość zadania wyniosła 8 094 589,78, a dofinansowanie 7 689 860,29 zł, wkład własny 404 729,49 zł

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowości Przystajń”

W ramach Polskiego Ładu realizowane jest również zadanie dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu w Przystajni. W kwietniu 2023 roku wyłoniono Wykonawcę Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. j. Wartość zamówienia wynosi 2 873 280,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu 2 729 616,00 zł. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zakończono projektowanie i uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień, prace budowlane będą realizowane w kolejnym roku i potrwają do kwietnia 2024 r.  

Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 1 200 000,00 zł ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie rozpoczęło się od opracowania koncepcji, która wskazała sposób realizacji zadania, która zapewni stały dostęp do wody pitnej mieszkańcom południowej części Gminy, a w szczególności mieszkańcom Kamińska i Dąbrowy. Następnie opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy ujęcia wody w Borze Zajacińskim oraz budowę dwóch zbiorników retencyjnych na wodę w miejscowości Kamińsko i uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia. Ze względu na znaczny wzrost kosztów planowanego zadania związanych z warunkami rynkowymi a także
z rozszerzeniem zakresu planowanych prac, Gmina wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków Polskiego Ładu i uzyskała je w kwocie 5 926 047,75 zł. Postepowanie zakupowe zostało zakończone w roku 2023, a jego wartość to 6 237 945,00 zł. Zadanie będzie realizowała Firma HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. k. z Jarocina.  

Roboty budowlane potrwają do czerwca 2025 r. Przewidujemy, że mieszkańcy oraz użytkownicy terenów letniskowych w m-ci Kamińsko i Dąbrowa latem roku 2025 będą cieszyć się stałymi dostawami wody pitnej. 

 1. Modernizacja infrastruktury drogowej

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń – etap II”

Gmina w roku 2023 zrealizowała II etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń polegający na wymianie opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED w ilości 662 szt. wraz z zastosowaniem programowalnych reduktorów mocy. 

Dzięki realizacji zadania na terenie gminy zostały wymienione wszystkie oprawy, co skutkuje znaczną oszczędnością energii elektrycznej. Wykonawcą robót była firma ELMONT Sp. z o. o. , a wartość robót wyniosła 799 377,00 zł. w tym środki z Funduszu Polski Ład w wysokości 90 % to jest 719 439,30 zł. Prace modernizacyjne zostały zakończone w czerwcu. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowości Bór Zajaciński”

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2 660 000,00 złotych. Wiosną 2023 roku wyłoniono wykonawcę robót, Firmę ADAC-LEWAR Sp. z o. o. Wartość robót budowlanych wyniosła 3 038 100,00 zł. Prace zostały zakończone i odebrane. 

Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 006 S relacji Michalinów-Mrówczak

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania kwotę 452 000,00 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wyłoniono Wykonawcę – Firmę OLS Sp. z o. o. Sp. k. z Lublińca za kwotę 845 185,41 zł.  

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,13 km. Roboty zostały zakończone 31 października 2023 r.

 1. Infrastruktura oświatowa

„Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Bór Zajacińśki.”

Zakończono prace związane z budową pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Gmina w lipcu 2021 roku uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 2 451 334,00 zł. 

Oprócz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej obiekt posiada pełny kompleks sanitarno-szatniowy dla uczniów, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla trenerów, salę ćwiczeniową dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Sala jest komunikacyjnie połączona z istniejącymi budynkami Szkoły i Przedszkola, ale również przewidziano jej dostępność niezależnie od pracy Szkoły poprzez odrębne wejścia. Wykonawcą robót budowlanych jest Firma POLBAU z Opola, z którą w październiku 2021 roku zawarto umowę na kwotę 5.675.972,02 zł.  Roboty budowlane rozpoczęto jesienią 2021 roku i były kontynuowane w roku 2022 oraz w roku bieżącym. W okresie wakacyjnym uzyskano wszystkie pozwolenia na użytkowanie obiektu, tak, aby uczniowie mogli od pierwszych dni września korzystać w pełni z nowego obiektu. 

 1. Ochrona środowiska

„Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

w Gminach Przystajń i Miedźno w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Zadanie zostało zakończone w obydwu Gminach, trwa procedura rozliczeniowa zadania.

Wykonano łącznie 234 zestawy instalacji OZE, w tym:

1. Kolektory słoneczne na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Przystajń – 131 szt.,

2. Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

w Gminie Przystajń – 52 szt.,

3. Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Gminie Przystajń – 1 szt.,

4. Kotły na biomasę na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Przystajń –wykonane 49 szt. 

5. Kotłownia na biomasę na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Gminie Miedźno – 1 szt.

Łączny kosz zadania wyniósł 6 339 879,07, z czego 4 348 378,38 zł na terenie Gminy Przystajń.

 1. Infrastruktura kulturalna i administracja

„Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni.”

Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania ze środków LGD w ramach konkursu 

z roku 2022. Wartość szacunkowa projektu to 108 431,04, w tym dofinansowanie 68 994,00 zł. W ramach zadania przewidziano przygotowanie Sali widowiskowej w GOKSiR w Przystajni do potrzeb Sali kinowej poprzez:

– Zakup i montaż rolet zewnętrznych aluminiowych – 11 szt. o wymiarze 190/165 

z mechanizmem ręcznym

– Zakup i montaż klimatyzacji na Sali i scenie – 4 szt. o mocy 7 kW, – 1 szt. o mocy 3,5 kW

Oraz zakup strojów galowych dla Orkiestry Dętej – 40 kompletów (20 damskich i 20 męskich). W skład kompletu wchodzą: Spodnie/spódnica, koszula, krawat, marynarka, furażerka).  Zadanie rozpoczęto w roku 2023 poprzez montaż rolet zewnętrznych, a jego realizacja będzie kontynuowana w roku 2024.

Zakup sprzętu IT, doposażenie serwerowni, oprogramowania  w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Gminy Przystajń

Gmina zrealizowała projekt finansowany ze środków unijnych polegający na doposażeniu stanowisk urzędniczych oraz serwerowni w nowe urządzenia oraz oprogramowanie niezbędne do wzmocnienia funkcjonowania pracy Urzędu.

W ramach projektu zakupiono:

 • Stacje robocze – 14 szt.
 • Monitory – 10 szt.
 • Skaner – 1 szt.
 • Laptop – 1 szt.
 • Zasilacz awaryjny UPS (do serwerowni) – 1 szt.
 • Zasilacz awaryjny UPS (do stacji roboczych) – 15 szt.
 • Urządzenie UTM – 1 szt.
 • Urządzenie NAS (Network Attached Storage) – 1 szt.
 • Serwer – 1 szt.
 • Szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu 
 • Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT – 1 szt. (dla 25 urządzeń)
 • Oprogramowanie do zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych i ich odtwarzania:

– licencja dla serwerów – 2 szt.

– licencja dla stacji roboczych – 25 szt.

 • Oprogramowanie zdalnego dostępu – 1 szt.
 • Szkolenie w zakresie obsługi zakupionego oprogramowania

Koszt zadania wyniósł 177 735,00 zł, w tym dofinansowanie 175 470,00 zł

 1. Projekty społeczne

„Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym  poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni”

Projekt trwał o 01.01.2022 do 30.06.2023 r.

Wartość projektu to 333 653,50 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 283 605,47 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 26 692,28 zł, wkład własny 23 355,75 zł wyłącznie w postaci wkładu rzeczowego (udostępnienie sal na zajęcia).

W ramach projektu zrealizowano 1200 godzin świetlicowych oraz 1152 godzin zajęć dodatkowych (przyroda, matematyka, modelarstwo, muzyka, techniki uczenia się) dla dzieci w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Przystajń. W ramach projektu zakupiono posiłki dla dzieci w każdy dzień funkcjonowania świetlicy, pomoce dydaktyczne do zajęć, wyposażenie placu zabaw oraz realizowano 3 jednodniowe wycieczki edukacyjne.