1
2
previous arrow
next arrow

Regulamin konkursu „Komiks o swojej gminie”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Komiks o swojej gminie” i nazywany jest również: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest wydawca miesięcznika Twój Kurier Powiatu. 
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20.10.2022 od godziny 20:00, do dnia 30.11.2022 do godziny 8:00.
 4. Skan wykonanych prac należy wysłać na maila redakcja@twoj-kurier.pl wraz z opisem klasy/osób, które ją wykonały. 

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 4. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

III. NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest: wyjazd całej klasy na seans do kina. 

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach od 20.10.2022 od godziny 20:00, do dnia 20.11.2022 do godziny 8:00. prześle na naszego e-maila: redakcja@twoj-kurier.pl – najciekawszy komiks przedstawiający swoją gminę. Liczyć się będzie kreatywność i innowacyjne podejście. Ważne jest to, iż każda klasa może wysłać tylko jeden komiks. 
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z portalem wieprzowina.com w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.
 5. Fundatorem nagrody jest wydawca gazety Twój Kurier Powiatu. 

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.twoj-kurier.pl